Sirküler No: 2024/94 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/138-602

Denizli, 13/03/2024

Konu

:

Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–94)

Sayın Üyemiz,

1) AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

2) Brezilya/Pet Film Anti-damping Önlemi

3) AB Huş Ağacından Kontrplak Önlemleri Soruşturması

4) ABD / Makarna Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

1) AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları

İlgi : 15/08/2023 (2023-217) sayılı sirkülerimiz.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda aynen; “Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (Komisyon) tarafından Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatında uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin, bu ürünlerin Tayvan ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmaları yürütülmektedir.

Bahse konu soruşturmalar kapsamında Komisyon tarafından 5 Mart 2024 tarihinde, TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI ) sistemi üzerinden nihai bildirim raporları yayımlanmıştır.

Bahse konu nihai bildirimlerin incelenmesinden, ilgili tarafların nihai bildirimlerin iletilme tarihinden itibaren 3 takvim günü içerisinde Komisyon’dan bir dinleme toplantısı talep edebilecekleri ve ilgili bildirimlere ilişkin herhangi bir görüş veya yorumda bulunmak isteyen tarafların ise bildirime ilişkin tüm görüş veya yorumlarını 15 Mart 2024 tarihine kadar TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu  e-posta adresine e-posta yoluyla veya TRON web gönderimi kullanılarak (TRON sistemine nasıl erişileceğine ilişkin talimatlara https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI  bağlantısından ulaşılmaktadır) Komisyona ulaştırılması gerektiği; ilaveten https://europa.eu/!7tHpY3  adresinden ise de ticaret politikası savunma araçları çerçevesinde Komisyon ile yazışma talimatlarına erişilebileceği anlaşılmaktadır.” denilmektedir.

 

2) Brezilya/Pet Film Anti-damping Önlemi

İlgi : 23/02/2024 (2024-72) sayılı sirkülerimiz.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Brezilya tarafından ülkemiz menşeli “PET Film” (3920.62.19, 3920.62.91 ve 3920.62.99 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı 1 Mart 2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığınca (MDIC) yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, Bakanlığın Dış Ticaret Sekreterliği’nin Türkiye'ye yönelik anti-damping önlemini uzatmaksızın incelemeyi sonlandırmaya karar verildiği,

Bununla birlikte, söz konusu Karar’a esas teşkil eden bulgu raporunun incelenmesinden; diğer iki ülkenin aksine, Türkiye menşeli PET filmlerin Brezilya'ya ihracatında damping uygulamasına devam edilmesi muhtemel görülse de, yerli sanayiye verilen zararın devam edeceğinin çok muhtemel olduğunun ortaya konulamadığı tespitinin yapıldığı anlaşılmış ve diğer taraftan yine mezkur rapor ile, yürürlükteki önlemlerin, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bir firma için 576,32 dolar/ton’dan 441,73 dolar/ton’a düşürülerek, Meksika menşeli bir firma için 1.013,90/ton’dan 324,60/ton’a düşürülerek 5 yıl daha uzatılmasının önerildiği bildirilmektedir.

Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden alınan 4 Mart 2024 tarihli bir yazı ile bu defa, anılan Bakanlık’tan Brezilya Büyükelçiliğimiz kanalıyla alınan 1 Mart 2024 tarihli e-postalar (Ek 1 ve 2) ve eki belgeler çevirileri ile birlikte (Ek 3-6) iletilmiş olup; bahse konu belgelerin incelenmesinden, ilgili otoriteye soruşturma sonucunda verilen karara idari itiraz ile yeniden değerlendirme talebinin iletildiği,

Keyfiyete ilişkin Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizce anılan Bakanlık nezdinde yapılan sorgulama neticesinde alınan e-posta mesajının gayrı-resmi çevirisinin (Ek 7) incelenmesinden, mezkur karara ilişkin yeniden değerlendirme taleplerinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika menşeli ürünler için kesin anti-damping vergisini genişleten 9 Şubat 2024 tarihli 554 Sayılı Karar’a yönelik olduğu ifade edilmektedir.

Ek-1: E-posta

Ek-2: Oficio_40142333_Portekizce

Ek-3: Oficio_40142333_Türkçe

Ek-4: Sirküler

 

3) AB Huş Ağacından Kontrplak Önlemleri Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya menşeli “huş ağacından kontrplak” (4412.33.10 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan-2022 öncesi 4412.33.00) ithalatında Avrupa Birliği tarafından uygulanan anti-damping önleminin, bu ürünlerin Kazakistan’ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak bir soruşturma açıldığı belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonu’ndan alınan bir örneğine aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ulaşılabilecek 01.03.2024 tarihli Nota’da, söz konusu soruşturmaya ilişkin elde edilen kesin bulguların Nota ekinde iletilen raporda yer aldığı ve ayrıca bu bulguların ilgili taraflarla da paylaşıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede konuya ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 14 Mart 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr  adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ek: Nota ve Genel Bilgilendirme Belgesi

 

4) ABD / Makarna Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Nihai Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda aynen; “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır.

ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütülmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen ABD’li kurumlar tarafından 1 Mart 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmış bulunmaktadır.

Bahse konu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vermektedir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için normalde ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD’ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50’sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerekmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almaktadır.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA’nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Mart 2024) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Mart 2024) 30 gün içerisinde ABD’nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC’nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Mart 2024) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 1 Nisan 2024 tarihine kadar ise ekte kayıtlı Resmi Gazete’de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC’ye iletmeleri gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgili firmalarımızın soruşturmaya taraf olması halinde keyfiyetin 14 Mart 2024 tarihine kadar Bakanlığımıza ballid@ticaret.gov.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek-1: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete -ITA

Ek-2: Açılış Bildirimi - Resmi Gazete -ITC