Sirküler No: 2024/80 - Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/117-508

Denizli, 28/02/2024

Konu

:

Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ Revizyonu

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–80)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2012/27 sayılı Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ kapsamında Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların tasnif ve kontrole tabi tutulacağı fabrikaların alt yapı koşullarına, sınıf ve tiplerinin tespitine, ambalajlanmasına, işaretlenmesine, kontrol işlemlerine yönelik numune alınmasına ve analizlerin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendiği,  bu defa da  pamukların kimliklendirilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanmasının, belirli bir geçiş  süreci tanınarak, zorunlu hale getirilmesine yönelik Bakanlıklarına  iletilen görüşlere istinaden  Tebliğ’in revize edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ekte yer alan revize Tebliğ’e ilişkin olabilecek görüşlerin (özellikle kimliklendirme ve izlenebilirliğin zorunlu hale getirilmesinin uygun görülmesi durumunda tanınacak geçiş süreci başta olmak üzere) ekteki görüş tablosuna doldurularak 4 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr  e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                               

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek-1: Tebliğ Taslağı     

Ek-2: Tebliğ Taslak Ekleri     

Ek-3: Görüş Tablosu