Sirküler No: 2024/78 - 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2024/55-511

Denizli, 28/02/2024

Konu

:

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2024–78)

Sayın Üyemiz,

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191), 23 Şubat 2024 tarihli ve 32469 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240223-9.pdf adresinden ulaşılması mümkündür.

İlgili Karar'ın değişiklik yapılan maddelerine ilişkin düzenlemeler, ekli bilgi notunda sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.                                                                                                            

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

                                                                                                 

Ek: Bilgi Notu (2 Sayfa)