Sirküler No: 2024/130 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Genelge Değişikliği Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2024/96-799

Denizli, 17/04/2024

Konu

:

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Genelge Değişikliği Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2024–130)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, "Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ve ekinin 15.04.2024 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

İlgili Genelge’nin değişiklik yapılan maddelerine ilişkin düzenlemeler ile;

  • Şirketler tarafından Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteğine İlişkin Genelge çerçevesinde onaylanan ihracat planında yer alan hedef pazarlara yönelik gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetlerinin destekleneceği,
  • Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, hedef ülkeler listesinde yer alan ülkelere gidiş ve dönüş ulaşım giderleri ve konaklamaya ilişkin giderlere yönelik bu maddenin on birinci fıkrasında belirtilen ilave destek oranının uygulanacağı,
  • Bu Genelge kapsamında destek üst limitlerinin hesaplanmasında faaliyetin gerçekleştiği takvim yılının esas alınacağı,
  • Bu Genelgenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasını ihdas eden Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetlere ilişkin (ödeme belgesi tarihi Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümlerinin uygulanacağı,

Bildirilmiş olup bahse konu Genelge ve eklerine https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.