Sirküler No: 2022/359 - 2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2022/295-2437

Denizli, 21/12/2022

Konu

:

2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2022–359)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda aynen;

“Bilindiği üzere, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile “Yeni Nesil İhracat Destekleri” hayata geçirilmiş ve hedef ülkelere verilen ilave destekler daha yalın bir biçimde ele alınmıştır. Öte yandan, Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 18 ülkenin yanı sıra pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ilave ülkelerin tespit edilmesi ihtiyacı oluşmuştur. Rusya ile Ukrayna arasında oluşan savaş halinin ekonomik yansımaları ile bağlantılı olarak yaşanan ve en büyük geleneksel pazarımız konumunda olan Avrupa ülkelerini derinden etkileyen enerji darboğazı ve yüksek enflasyon ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde hakim olan durgunluk havasının söz konusu pazarda talep daralmasına yol açması beklenmektedir. Özellikle, ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa ülkelerinde yaşanmakta olan ve her geçen gün derinleşme emareleri gösteren bu gelişmeler de, alternatif pazarlar bulunması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.

Ülkemiz ihracatını önemli ölçüde etkileyecek bu gelişmeler ışığında ihracatta ilave desteklerin yeni gelişmelere göre daha geniş ve çeşitli bir ülke grubuna sunulması bakış açısı temelinde hedef ülke belirleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede, 2023 yılında da büyümeye devam eden ve dış ticaret hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkeler hakkında makroekonomik göstergeler incelenmek suretiyle büyüme-pay matrisi (BCG), pazar çeşitlendirmesi ve enerji ihracatçısı ülkeler analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve aşağıda yer alan ülkeler 2023 yılında ihracatta "Hedef Ülkeler" olarak belirlenmiştir:

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan

Bu itibarla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında söz konusu hedef ülkelere yönelik destek oranlarının 20 puana kadar artırılması mümkündür. Ayrıca, 5973 sayılı Karar kapsamında hedef ülkelere yönelik giderlerin hedef sektörlerde olması durumunda ise + 5 puan ilave ile 25 puan destek sağlanmaktadır.” denilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter