Sirküler No: 2021/61 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/127-511

Denizli, 26/02/2021

Konu

:

Çeşitli Konular

                              

      S İ R K Ü L E R  

      (ARGE / 2021–61)

Sayın Üyemiz,

1) Maksimum Kalıntı Limitleri

2) İran’da Gerçekleşecek Fuar Katılımları

3) Çavdar, Tritikale, Buğday, Yulaf, Arpa Standartları

4) RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları

5) Umman/ Rekabet Mevzuatı

6) Gayrimenkul Satışı

7) Pakistan- Fuar Duyurusu

8) 8. İİT Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                         

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

1) Maksimum Kalıntı Limitleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmış olup, anılan Tüzüğün bir örneği ekte gönderilmektedir. Bahse konu Tüzük kapsamında;

- “chlorothalonil”, “chlorpropham”, “dimethoate”, “fenamidone”, “omethoate”, “propiconazole”, “pymetrozine”, “carbon tetrachloride”, “ethoprophos” ve “methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III’ünde yer alan maksimum kalıntı limitleri silinmiş, “chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III’e bir sütun eklenmiş,

 -“carbon tetrachloride”, “chlorothalonil”, “dimethoate”, “ethoprophos”, “fenamidone”, “methiocarb”, “omethoate”, “propiconazole” ve “pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V’e sütunlar eklenmiştir.

Söz konusu Tüzük 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı belirtilmektedir.

Ek : 2021 155 AB sayılı Komisyon Tüzüğü

 

2) İran’da Gerçekleşecek Fuar Katılımları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, İran’da düzenlenen fuarlara ülkemiz firmalarınca katılım sağlanmamakta iken, son dönemde bazı firmalarımızın ABD yaptırımları kapsamındaki alanlarda fuarlara katıldıkları, stant açtıkları, fuar katılımına ilişkin sosyal medya veya internet sitelerinde paylaşım yaptıklarının  görüldüğü, ABD Yaptırımlarına ilişkin fuar ziyaretlerinde firmalara yapılan bilgilendirmede halen ABD yaptırımlarından tam anlamıyla haberdar olmadıklarından bahsedildiği  ifade edilmektedir.

 Bu kapsamda, anılan ülkede fuarlara katılacak firmaların bilgilenmesini teminen Ticaret Müşavirliğince hazırlanan ABD yaptırımlarına ilişkin https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari çalışmaların incelenmesi, firmaların katılıma ilişkin tereddüt yaşaması durumunda Müşavirlik veya Ataşeliklerimizle temasa geçmelerinin sağlanması, aldıkları bilgiler sonrasında katılım değerlendirmesi yapmalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

3) Çavdar, Tritikale, Buğday, Yulaf, Arpa Standartları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3267/Tst T1 Çavdar, TS 13138/Tst T1 Tritikale, TS 2974/Tst T1 Buğday, TS 3200/Tst T1 Yulaf, TS 4078/Tst T1 Arpa" standart tasarılarının bir örneklerinin  yazı ekinde iletildiği bildirilmektedir.

Söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüşlerinizin ekte iletilen "Görüş Tablosu"na doldurularak 03 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığına iletmek üzere, arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ek-1 : Görüş Tablosu

Ek-2 : TS3267tst T1 Çavdar Standardı

Ek-3 : TS13138tst T1 Tritikale Standardı

Ek-4 : TS 2974tst T1 Buğday Standardı

Ek-5 : TS 3200tst T1 Yulaf Standardı

Ek-6 : TS 4078tst T1 Arpa Standardı

 

4) RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü- Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, firmalarımızın fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünlerin ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olduğu, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, son günlerde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu’nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığının bilindiği,  diğer taraftan mezkur ürünlerin ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi tam tespit uygulamasına tabi tutulduğu, ürünlerin  sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflandığı ve ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulmadığının da müşahede edildiği ifade edilmektedir.

Ek : RF Ata Karnesi Bilgi Notu

 

5) Umman/ Rekabet Mevzuatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı kanalıyla aldıkları Muskat Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile, rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği, kanuna göre pazarda payı %35’in üzerine çıkan ve fiyatları veya arzı etkileme gücüne sahip olan kişilerin pazara hâkim kabul edileceği, pazar koşulları gereği söz konusu durumda bulunan firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları ve durumu gerekçeli bir şekilde açıklamalarının beklendiği bildirilmektedir.

Ek : Bakanlık Kararı ve Kararname

 

6) Gayrimenkul Satışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının bir yazısına atfen, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 1-5/3/2021 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

Ek : İlan Metni

 

7) Pakistan- Fuar Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Karaiçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atfen, Pakistan'ın Karaçi şehrinde 21-23 Mart 2021 tarihleri arasında Tarım, Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı, Balıkçılık, Mandıracılık ve makine ve teknolojileri alanında CATTLE SHOW isimli bir fuarın gerçekleştirileceği ve aşağıda iletişim bilgileri yer aldığı belirtilmektedir.

İletişim

Websitesi: https://dalfapak.com/cattle-show/

Kontakt: Owais Lodhi (+92 300 202 4364) S Faisal Ali (+92 322 929 2916)

 

8) 8. İİT Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu

Discover Events’den alınan bir yazıda, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi (ICDT) işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kararları ve yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Discover Events adlı firma tarafından  her yıl İİT Helal Fuarı ile Dünya Helal Zirvesinin organize edildiği bildirilmektedir.

 Helal piyasasında, Türkiye’yi merkez ülke haline getirerek, Dünya genelinde 2 Milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu sektörü ülkemize çekmeyi hedefleyen 8. İİT Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi’nin, bu yıl 25- 28 Kasım 2021 tarihleri arasında “Yeni Çağ ve Yeni Normaller: Helal Üretim ve Tüketim” teması ile İstanbul Kongre Merkez’inde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Sözkonusu Fuar duyurusuna ve ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Link : http://www.helalexpo.com.tr/