Sirküler No: 2021/54 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/111-458

Denizli, 22/02/2021

Konu

:

Çeşitli Konular

 

                                      S İ R K Ü L E R  

                                     (ARGE / 2021–54)

Sayın Üyemiz,

1) Rusya’nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları2) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi/ Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

3) Endonezya/ Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

4) Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

5) AB Mevzuatında Yapılan Değişikler

6) Hırvatistan ve Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

7) 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği- Kontrol Belgesi

8) The Food E- Show 2021

9) Batumi Build Virtual 2021 Sanal Fuarı- Milli Katılım Organizasyon

10) Fuar Duyurusu (Irak)

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

1) Rusya’nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 15 Şubat- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihleri dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirilmiş ve bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 avro vergi ihdas edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazılarda;

-26 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart- 30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dahil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,

-Mezkur Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart- 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 avro/ton vergi ihdas edileceği,

-Ayrıca kota dışındaki ihracatlarda 100 avro/ton vergi uygulacağı hususları ile birlikte,

-10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle ise, tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği,

-Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70’inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatının ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70’inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

2) Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi/ Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-posta'ya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; anılan soruşturma kapsamında KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından nihai bulgu raporunun gizli olmayan versiyonunun iletildiği, mezkur raporun sonuç kısmında, soruşturma konusu eşyanın ithalatının son dönemde ani, keskin ve büyük bir oranda arttığının belirlendiği ve bu artış ile oluşan ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidi arasında kuvvetli bir nedensellik ilişkisi olduğunun tespit edildiği ifadelerine yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu rapor ile buna ilişkin duyuru ekte yer almakta olup, ilgili tarafların duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görüşlerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

Ek-1 : İngilizce Mektup    Ek-2 : Mektup     Ek-3 : Rapor

 

3) Endonezya/ Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” (57'nci fasılda yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında yayımlanan 24 Eylül 2020 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi çerçevesinde, yerli endüstri üzerindeki ciddi zarar veya zarar tehdidi bulgusuna istinaden soruşturma otoritesinin ilgili ürünler ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasını önerdiği; uygulanması planlanan önlemin, spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 85.679 Rp., ikinci yıl 81.763 Rp. ve üçüncü yıl 78.027 Rp. olmak üzere 3 yıl boyunca uygulanacağı ve Endonezya Maliye Bakanı'nın onayının ardından yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

Söz konusu yazıda,17 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan bir örneği ekli DTÖ bildiriminde, önlemin öngörüldüğü şekliyle Endonezya Maliye Bakanı tarafından onaylandığı ve 3 yıllık dönemin 17 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Ek : DTÖ Bildirimi

 

4) Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı kanalıyla Zagreb Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğu güncellendiği,  söz konusu kataloğa aşağıdaki bağlantı adresinden  erişim sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/

 

5) AB Mevzuatında Yapılan Değişikler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde:

 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ilgili AB kurumları tarafından verilen izinlere dair Komisyon Bildirimleri, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve C 33 sayılı nüshasında,

 Biyosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzı ile ilgili 528/2012 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin onayı hakkında 2021/98 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında,

Asansörler ve asansörlerin güvenlik bileşenlerine ilişkin 2014/33 sayılı AP ile Konsey Direktifi bağlamında uyumlaştırılmış standartlara dair 2021/76 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Ocak 2021 tarihli ve L 27 sayılı nüshasında,

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün XVII sayılı Eki'ni tadil eden 2021/57 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Ocak 2021 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

6) Hırvatistan ve Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Sayın Bakanımızın Hırvatistan ve Letonyalı muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ticaret ilişkilerinde Türkiye’nin tarım ve sanayi ürünleri açısından önem arz eden ürün matrisleri ilgili ülkeler ile paylaşıldığı, bunu müteakiben Hırvatistan ve Letonya tarafından da potansiyel ürün matrislerinin iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu ürün matrisleri ekte sunulmuştur.

Ek-1 : Hırvatistan Potansiyel Ürün Matrisleri     Ek-2 : Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

 

7) 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği- Kontrol Belgesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay'da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilecek ürünlere yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.

 

8) The Food E- Show 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan e-postada, ilgili FAS merkezli fuar firmasından TİM’e iletilen e‐postaya atıfla, 9‐12 Mart 2021 tarihinde “The Food eShow Sanal Fuarının” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Detaylı Bilgi için: https://thefoodeshow.com/

Ek : Fuar Duyurusu

 

9) Batumi Build Virtual 2021 Sanal Fuarı- Milli Katılım Organizasyon

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri (DKİB)'nden alınan yazıda, geçtiğimiz yıllarda her yıl geleneksel olarak Gürcistan'ın Batum kentinde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe düzenlenen Uluslararası Batumi Build Fuarının, Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarından dolayı fiziksel ortamda düzenlenemeyeceği, SANAL ortamda bu yıl 22-24 Nisan 2021 tarihleri arasında "Batumi Build Virtual 2021” adı ile düzenleneceği ve fuarın "yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sektörüne” yönelik Türkiye milli katılım organizasyonunun Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu sanal fuara katılım sağlayacak firmaların; ürünlerini çevirimiçi olarak sanal stantta sergileyerek tanıtabilecekleri, fuar ziyaretçisi olan firmalarla sanal ortamda ikili iş görüşmesi yapabilecekleri, düzenlenecek olan seminerler ya da bilgilendirme toplantılarına aynı şekilde sanal platform üzerinden katılım sağlayabilecekleri bildirilmektedir. Ayrıca fuar ana organizatörü olan firma tarafından, söz konusu organizasyona Azerbaycan, İtalya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Polonya, Kazakistan, Belarus, Çin, Almanya, Rusya Federasyonu ülkelerinden de katılımcı ve ziyaretçi olabilecek firmaların davet edileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmalarımızın https://dkib.org.tr/files/downloads/Batumi.zip linkinde yer alan başvuru formunu ve sözleşmeyi doldurarak, fuar katılım bedelinin % 50 si olan tutarın (stand modeline göre değişmekte olup, aşağıda belirtilmiştir) aşağıda yer alan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği hesabına yatırıldığına dair dekontu ile birlikte, 05/03/2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar 0462 326 94 01 numarasına fakslamaları ya da arzuerol@dkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir (sonrasında aslını elden/kargo yoluyla iletmek üzere).

STAND MODELİ Ödenecek Tutar ($)

Mega Stand Modeli 350 $

Köşe Stand Modeli 350 $

Yatay Stand Modeli 300 $

Tekli Stand Modeli 250 $

DKİB BANKA BİLGİLERİ ($ hesabı):

Halk Bankası Ortahisar Şubesi (Şube Kodu:773)

TR40 0001 2009 7730 0053 0000 08

İlgili Kişi; Arzu EROL, Tel: 0462 326 16 01 -122

 

10) Fuar Duyurusu (Irak)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Irak Ticari Fuar ve Hizmetler Genel Şirketi tarafından Bağdat Uluslararası Fuar alanında 10-13 Nisan 2021 tarihlerinde "9. Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayi Uluslararası Fuarı" düzenleneceği, fuarın organizatörü yetkilileri ile aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden temas kurulabileceği bildirilmektedir.

Şirkete ait web sitesi: www.unitedevents.iq

E-mail: info@unitedevents.iq

Cep Tel No: 00964 770 258 08 95/ 00964 780 666 66 61

Ek : Sözleşme Örneği