2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı : TİM.DENİB.GSK.ARGE.2013/252-654                                                           Denizli, 14/03/2013
Konu: 2012 yılı Genel Kurul Duyurusu

S İ R K Ü L E R

( ARGE / 2013 - 47 )

 

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 14.00'de Birliğimiz Konferans Salonu'nda (Ankara Asfaltı 10. km 246 Sok. No:8 Akkale-DENİZLİ) aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 30 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın (en az 30 üye katılımıyla) yapılacaktır.

 

G Ü N D E M :

1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2- Başkanlık Divanının seçimi,

3- Yönetim Kurulunun 2012/2013 devresi Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4- 2012 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının görüşülmesi,

5- 2012 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,

7- 2013 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

8- Dilekler.

TİM ve İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı ve seçimler ile ilgili olarak uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

"1) Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihracat kaydı ile satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik ve gümrük kayıtları ile teyit edilmesi zorunludur.

(2) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek temsilci görevlendirme yazısı ile tevsik etmeleri gerekmektedir.”

denmektedir.

Bu itibarla, tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisine havi temsilcilerin, tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak ekte sunulan temsilci görevlendirme yazılarını imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü öncesine kadar (22 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati sonu) Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce (25 Nisan 2013 Perşembe gününe kadar) geçmiş dönemlere ait aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.

Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kendi adlarına kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) göstermek suretiyle katılabilirler.

Genel Sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri (gerçek ve tüzel kişiler) ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden 12 (on iki) gün önce birlik merkezinde ilan ederek 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunar. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacaklar için temsilci görevlendirme yazıları, en az 3 (üç) iş günü önce Genel Sekreterliğe teslim edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Birinci Genel Kurul toplantıları, genel kurula katılma hakkına haiz üye sayının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınır ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.

Üyelerden birinin şahsını, firmasını ve temsil ettiği firmayı ilgilendiren bir hususun müzakeresinde ilgili üyenin oy hakkı yoktur.

Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş ile seçimli genel kurullarda oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

 

 

Ek: Temsilci Görevlendirme Yazısı

      Genel Kurula Katılabilecekler Listesi