Sirküler No: 2022/225 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2022/398-1469

Denizli, 16/08/2022

Konu

:

Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2022–225)

Sayın Üyemiz,

1) Susam Ürünlerinde Tespit Edilen Pestisit Kalıntısı

2) İhracat Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

3) Irak/ KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi

4)Hindistan- Bureau Of İndian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler

5) Almanya Tedarik Zinciri Yasası

6) Tarım Mevzuatı Değişikleri

7) Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

8) Fuar Duyurusu (Kenya/ Nairobi)

9) Fuar Duyurusu (21. ITCN Asia)

10) Fuar Duyurusu (Abidjan)

11) Tunus/ Korunma Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

1) Susam Ürünlerinde Tespit Edilen Pestisit Kalıntısı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Japonya'nın önde gelen susam ithalatçılarının üyesi olduğu JOFIEA (The Japan Oil & Fat Importers & Exporters Association) Susam İthalatçıları Komitesi'nden, ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde son dönemde tespit edilen pestisit kalıntısının arttığına ilişkin alınmış ve bir örneği iletilen mektupta, söz konusu mektubun Müşavirliğimiz yanı sıra üyelerin ülkemizde iş ilişkisi içerisinde oldukları firmalara da iletildiği belirtilmektedir.

Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci susam ithalatçısı olduğu, bu alanda Türkiye ile güçlü iş ilişkilerinin bulunduğu, ancak son dönemde diğer ihracatçı ülkelerin yanı sıra ülkemizden ithal edilen susam ürünlerinde Japon mevzuatının belirlediği oranın üzerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle büyük endişe duydukları belirtilmektedir. Mektupta ayrıca pestisit kalıntısı ve aflatoksin tespitine ilişkin Japonya'daki denetim sistemi hakkında bilgi verilmekte olup, yerel sağlık birimlerinin, toptancıların veya ilgili diğer birimlerin de gerekli gördükleri durumlarda gönüllü denetim gerçekleştirmelerinin son derece yaygın olduğu dile getirilmektedir.

Maksimum kalıntı limitinin üzerinde kalıntı tespit edilmesi durumunda ise ürünler için bertaraf, menşeine iade vb. önlemlerin alınması gerektiği ve bu durumun devam etmesi halinde ülkemiz menşeli susamların itibarının zedeleyebileceği ve fiyat rekabet gücünün de azalabileceği ifade edilmektedir.

Ek: JOFIEA'dan alınan mektup

 

2) İhracat Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden aldıkları yazıya atfen, küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerinin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlük ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisinin verilmiş olduğu belirtilmiş olup ihracata ilişkin işlemlere yönelik olarak;

- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunulurken, kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri, ihraç edilecek ülke, ihraç edilecek miktar, kesim programı (tarih aralığı), ihracat tarihi bilgilerinin eksiksiz olması gerektiği, eksik bilgi içeren taleplerin değerlendirilmeyeceği,

- Genel Müdürlükleri tarafından toplanan ön taleplerin incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktarın belirleneceği, tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacağı, imzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarlarının, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlükleri tarafından bildirileceği,

- Sözleşme imzalanan ihracatçı firmanın, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacağı, yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesinin Et ve Süt Kurumuna ibraz edileceği,

- İhracatçı firmaların öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki Koyun, Keçi Yetiştirici Birliklerine yönlendirileceği, Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzuların temin edileceği,

- İhracatçı firmanın, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğüne ibraz edeceği,

- İhraç amaçlı kuzuların kesiminin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacağı, kesimlerin resmi veteriner hekim kontrolü ile Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirileceği,

- Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneğinin Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri tarafından, görev yapılan Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacağı ve Genel Müdürlükleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogramın bildirileceği,

- Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması, depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderlerin ihracatçı firmaya ait olduğu, Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı,

- İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacağı,

ifade edilerek, ihraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacağı, ihracat yapacak olan firmaların ekteki formu doldurarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Ek: İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Et Satışı Ön Talep Toplama Formu

 

3) Irak/ KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliği  kanalıyla Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, 2019 yılında iletilen muhtelif yazılarda Irak'ta tek gümrük uygulamasına geçildiği bildirilerek uygulamaya koyulan tarife oranları hakkında kategorik olarak bilgi verildiği, Irak'taki resmi gümrük vergisi hesaplama sistematiği açıklanarak herhangi bir GTİP'te sınıflandırılmış eşya için tahakkuk edecek gümrük vergisinin [Hacim (Ton/Kg/adet/litre vs..) x Birim Referans Kıymet ($) x Vergi Oranı = Vergi Miktarı] şeklindeki formülün tatbik edilmesiyle belirlendiği, Irak'a yapılan ithalatta istisnai olarak çok az ve spesifik ürünler için fatura kıymeti dikkate alınarak verginin hesaplandığı, tarife cetvelindeki ürünlerin %95'ten fazlası için gümrük vergilerinin eşyanın fiili fatura kıymetinden bağımsız olarak her pozisyon için tarifede belirlenmiş olan "referans kıymet" esas alınarak belirlendiği ve bu itibarla bahsi geçen hesaplama formülü gereğince ödenecek gümrük vergisinin tayininde tarifedeki "referans kıymetin" en az gümrük vergisi oranı kadar hatta daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu hususlardan bahisle, son dönemde gümrük tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı yönünde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmede mevcut tarife cetvelinde her pozisyon için öngörülmüş bulunan referans kıymetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 171 farklı pozisyondaki referans kıymetlerde muhtelif miktarlarda indirimlere ilişkin kararın 25 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya konulduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu karar kapsamında vergi hesaplama formülü gereğince bir örneği ekli listede yer alan ürünlerin ithalatında ödenecek vergilerde %15 ila %55 oranlarında indirim yaşanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ek: Liste Kapsamı Ürün Adları ve Referans Kıymetleri

 

4) Hindistan- Bureau Of İndian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği kanalıyla Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, son dönemde firmalarımızca Müşavirliklerine gerçekleştirilen bazı başvurularda Hindistan'da yerleşik bir firma tarafından ihraç ürünlerinin "Bureau of Indian Standards (BIS)” kurumunun standartlarına uygunluğunun sağlanması gerekliliğine yönelik birtakım çelişkili bilgi ve önerilerin verildiğinin anlaşıldığı ve bu kapsamda Müşavirliklerince ilgili kurum nezdinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda;

- BIS tarafından Hint standartlarına uygunluk zorunluluğunun yalnızca (https://www.bis.gov.in/index.php/products-under-compulsory-certification/) adresinde yer alan ürünlerde geçerli olduğu,

- Söz konusu ürünler kapsamında ilgili uygunluğun alınması için üretici firma tarafından doğrudan ve yalnızca BIS'e başvuru yapılmasının gerektiği,

- Bahse konu uygunlukla ilgili olarak (https://www.bis.gov.in/) adresinde detaylı prosedürlerin bulunduğu, yalnızca BIS tarafından yapılan denetimle verildiği ve ülkemizde veya başka bir ülkede bulunan kurum/kuruluş/şirketlerce ilgili denetim/onay işleminin yapılamadığı,

şeklinde bilgilere ulaşıldığı ifade edilmekte olup, firmalarımızca aksi yönde ulaşan bilgilere temkinli yaklaşılması fayda bulunduğu bildirilmektedir.

 

5) Almanya Tedarik Zinciri Yasası

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nden aldıkları yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, yoksul ülkelerde devam eden çocuk işçiliği ve ağır çalışma şartları sebebiyle Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası (ya da Tedarik Zincirlerinde Firma Sorumluluğu Yasası da denebilir) taslağı düzenlenmesi hususunda varılan mutabakat çerçevesinde Almanya Federal Hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısının 11 Haziran 2021 tarihinde Federal Meclis tarafından onaylandığı ve 25 Haziran 2021 tarihinde de Federal Konsey tarafından kabul edildiği, bu çerçevede, 16 Temmuz 2021 tarihinde Alman Federal Cumhurbaşkanının imzasını müteakip 22 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kısaca Tedarik Zinciri Yasası olarak bilinen mevzuata uyum sağlanması için firmalara süre tanındığı, yasanın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yasanın özetle;

1. Genel hükümler (uygulama alanı, tanımlar)

2. Özen sorumlulukları (itina sorumlulukları, risk yönetimi, risk analizi, önleyici tedbirler, iyileştirici faaliyet, itiraz/şikâyet usulü, direkt olmayan tedarikçi; yönetmelik yetkilendirmesi, dokümantasyon ve raporlama zorunluluğu)

3. Hukuk yargılaması (dava açmak için özel ehliyet)

4. Kontrol ve uygulama (raporun sunulması, raporun incelenmesi ve kanuni belgelerin tevdi yetkisi, yetkililerin aksiyonları ve kanuni belgelerin tevdi, talimatlar ve önlemler, erişim hakları, bilgi ve feragat evraklarını sağlama yükümlülüğü, müsamaha ve işbirliği yükümlülüğü, yetkili makam, bildiriler, hesap raporları)

5. Kamu ihaleleri (kamu ihalelerinden dışlanma)

6. Mali ve idari ceza (mali ceza, idari para cezası düzenlemeleri) bölümlerinden oluştuğu belirtilmektedir.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasının hedeflendiği, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması gibi temel insan hakları standartlarının uygulanmasının büyük önem arz ettiği, bu minvalde, Alman firmalarının kendi tedarik zincirlerine ve bu kapsamda insan haklarına uyulup uyulmadığına ilişkin sorumluluk üstlenmeleri ve çalışan haklarının korunmasına yönelik özen göstermelerinin zorunlu olacağı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yurt dışından ürün veya malzeme satın alan tüm büyük şirketlerin Tedarik Zinciri Yasasından etkileneceği, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.000'den fazla çalışanı olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise 1.000'den fazla çalışanı olan firmaların, anılan yasaya uymasının planlandığı, bu çerçevede, yasaya uygun bir çalışma biçimi geliştirilmesini teminen firmalara yaklaşık 2 ila 3 yıla yakın bir sürenin tanınmış olduğu ve yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında yaklaşık 900 firma ve 2024 yılında da yaklaşık 4.800 firmanın anılan yasadan etkileneceği belirtilmektedir.

Ayrıca, yasaya uyulup uyulmadığının Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA) ve yerleşik bir otorite tarafından kontrol edileceği, ilgili kontrollerin şirket raporları ve intikal eden şikâyetler çerçevesinde gerçekleştirileceği, yasaya aykırı bir durumun oluşması halinde, yasa kapsamında olan firmalardan sorunun çözümü veya asgari düzeye indirilmesinin talep edilebileceği ifade edilmektedir.

İlave olarak firmaların kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda ise para cezası ve/veya üç yıl boyunca kamu ihalelerine katılamama şeklinde yaptırımların devreye girebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, tedarik zincirinde yer alan firmalarda yoğun bir şekilde insan haklarına aykırı uygulamaların olduğunun tespiti halinde, yasa kapsamında olan firmalara belirli bir süre verilerek söz konusu uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasının talep edilebileceği, alınan önlemlerin etkisiz kalması durumunda resmi makamlar tarafından yasa kapsamındaki firmalara tedarikçilerini değiştirmesini teklif edilebilecekleri, ancak bu uygulamanın son çözüm olarak değerlendirileceği bildirilmektedir. Alman resmi makamları tarafından hazırlanan soru-cevap metinleri örnekleri ile anılan yasanın gayriresmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Ek-1: Soru Cevap Metni 1

Ek-2: Soru Cevap Metni 2

Ek-3: Gayriresmi İngilizce Tercüme

 

6) Tarım Mevzuatı Değişikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden ulaşan bilgiler ekte iletilmektedir.

Ek: Mevzuat Değişiklikleri

 

7) Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa ve Denizli'ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin;

- 07/08/2022 tarihinde kesimine,

- 08/08/2022 tarihinde ihracatına,

Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin;

- 14/08/2022 tarihinde kesimine,

- 15/08/2022 tarihinde ihracatına,

izin verilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

 

8) Fuar Duyurusu (Kenya/ Nairobi)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, 26 Eylül- 2 Ekim 2022 tarihlerinde Nairobi Uluslararsı Ticaret Fuarı’nın 2-6 Kasım 2022 tarihlerinde ise “Promoting Innovation and Technology in Agriculture and Trade” Mombasa International Show”un düzenleneceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

9) Fuar Duyurusu (21. ITCN Asia)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pakistan'daki en büyük teknoloji etkinliği olan "21. ITCN Asia" bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon fuarının Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Pakistan Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, Pakistan Yazılım İhracat Kurulu ve diğer ilgili endüstri kuruluşları tarafından desteklenen etkinliğe Türkiye'den teknoloji şirketleri de davet edilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Ek-1: Afiş

Ek-2: Circular

 

10) Fuar Duyurusu (Abidjan)

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından “Fildişi Sahili Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı”, “Pamuk ve Kaju Konseyi” ve “Zanaatkarlar ve KOBİ'ler Teşvik ve Geliştirme Bölge Konseyi” iş birliği ile, Abidjan şehrinde, 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin 2. Pamuk, Tekstil ve Hazır Giyim Fuarının ve söz konusu Fuara paralel olarak “1. Abidjan Uluslararası Pamuk, Tekstil Ürünleri ve Giyim Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmiş olup söz konusu fuarın marjında,

-ITC ile iş birliği içinde pamuk sektöründe kadın girişimcilere ve kooperatiflere yönelik Pazara Erişim ve İhracat Stratejileri Eğitim Çalıştayı (19 Ekim 2022),

-SMIIC ile iş birliği içinde pamuk, tekstil ve giyim ürünlerinin Sertifikasyonuna ilişkin Çalıştay (20 Ekim 2022),

- Tekstil Sanayiine ilişkin Alıcılar/Satıcılar Toplantısı (20- 21 Ekim 2022),

- Fildişi Sahili Yatırım Teşvik Merkezi ile iş birliği içinde İİT- Fildişi Sahili Yatırım Forumu (21 Ekim 2022) düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, fuara katılım için 05 Ekim 2022 tarihine kadar katılımın teyit edilmesi gerektiği bilgisi verilmiş olup, fuar alanının metrekare fiyatları, bilgi veya rezervasyon için irtibata geçilecek kişilerin iletişim bilgileri ve fuar katılım formuna ekten ulaşılabilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

 

11) Tunus/ Korunma Önlemi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 21 Temmuz 2022  tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/TUN/7 sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, Tunus tarife cetvelinde 72171050002 ve 72171090100 tarifeleri altında yer alan "Mobilya yaylarında kullanılan demir veya alaşımsız çelik teller” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olup, mezkûr bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bildirime göre; söz konusu soruşturma kapsamında görüş, değerlendirme ve argüman sunmak veya soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgili paydaşların bunları yazılı olarak soruşturma başlangıç tarihinden (19 Temmuz 2022) itibaren 45 gün içerisinde soruşturma makamlarına tevdi etmeleri gerektiği; korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye ciddi zarar verdiği veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği ifade edilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi