İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-51 Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/416-1074                                    Denizli, 28/05/2018

Konu: Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 51)

 

Sayın Üyemiz,

2014/4 Sayılı "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait genelgede 21.05.2018 tarihinde aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 21.06.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- KEP üzerinden gönderilen tüm evrak aslının 10 yıl boyunca şirket bünyesinde muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibrazı gerekmektedir.

5- Fuar Organizatörü tarafından Yurt İçi Fuarın destek kapsamına alınabilmesini teminen ilgili fuara ilişkin hazırlanan İzleme Raporunun Organizatör tarafından İhracat Genel Müdürlüğüne sunulması şartı kaldırılmıştır.

6- Yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyetin yapılacağı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüşü artık sadece gerekli görüldüğü hallerde talep edilecektir.

7- Stant alanında daha önce mutlaka bulunması gereken firma ünvanı veya tescilli marka artık aranmayacaktır.

8- Özel Üretim veya Fason Üretim gerçekleştiren firmaların üretim yaptıkları yabancı şirketlerin unvan, marka veya logolarını kullanmaları halinde daha önce talep edilen ilgili yabancı firma için üretim yapıldığını tevsik edici evrak artık istenmeyecektir.

9- Pazarlamacı katılımcıların daha önce ibraz etmeleri gereken imalatçı firmaya ait kapasite raporu, imza sirküleri ve pazarlama sözleşmesi artık talep edilmeyecektir.

10- Katılımcının stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye olarak belirlenmiştir.

11- Daha önce kabul edilmeyen cirolu çekle yapılan ödemeler artık değerlendirmeye alınacaktır.

Genelgenin en son güncel hali ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK : Genelgenin Güncel Hali (25 Sayfa)