İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-39 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliği Hk. - ÖNEMLİ DUYURU

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/331-818                                     Denizli, 13/04/2018
Konu: 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliği Hk. - ÖNEMLİ DUYURU

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 39)

Sayın Üyemiz,

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'na ait Genelgede 10.04.2018 tarihinde aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 30.04.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Birliğimiz KEP adresi denib@hs01.kep.tr dir.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- KEP üzerinden gönderilen tüm evrak aslının 10 yıl boyunca şirket bünyesinde muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibrazı gerekmektedir.

5- Bakanlığa destek başvurusunda bulunan şirketler için Bakanlıkça yapılacak ön inceleme esnasında şirketlerin; Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli, Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi, Proje ekibinin niteliği kriterlerine, Proje bütçesinin firma mali yapısına uygunluğu ve Projenin tasarım ve ürün geliştirmeyle doğrudan ilgili olup olmadığı kriterleri eklenmiştir.

6- Tasarımcı ünvanı için daha önce ilgili yükseköğrenim kurumundan mezun olma şartı yanında ilgili mesleki örgüte üyelik de yeterli idi. Mesleki örgüte üye olmak aynı şekilde söz konusu ünvan için yeterli olmakla birlikte bundan sonra ilgili meslek örgütünün Bakanlık tarafından ön onay alma şartı getirilmiştir.

7- Brüt ücrete işveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeler dahil edilmeyecektir.

8- Bakanlık, alınan alet/teçhizat malzemenin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilecektir. Söz konusu rapora ilişkin harcamalar ise destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

9- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

10- Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından satın alınan alet/ teçhizat/malzeme/yazılımın tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında kullanıldığı, destek süresi içinde satıldığı veya kiraya verildiği, istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendisin tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında istihdam edildiği tespit edilen şirkete sağlanan destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu fıkrada sayılan fiiller tekrarlandığı halde, şirkete sağlanan ilgili destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır, destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.

Güncel Uygulama Usul ve Esasları incelemeniz için ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Güncel Uygulama Usul ve Esasları (16 Sayfa)