İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-36 ÖNEMLİ - KEP Ve E-İmza Uygulaması Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/288-668                                   Denizli, 22/03/2018

Konu : ÖNEMLİ - KEP Ve E-İmza Uygulaması Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2018 - 36)

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 02.03.2018 tarih 2018/24 sayılı sirkülerimiz.

        b) 12.03.2018 tarih 2018 / 29 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan son değişikliklerle, başvuru evrakları ve talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık, Bölge Müdürlükleri ve İhracatçı Birliklerinin KEP adreslerine iletilmesi gerektiği ilgi'de kayıtlı sirkülerlerimizle daha önce duyurulmuştu.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; uygulamada yeknesaklık sağlanması teminen aşağıdaki hususlara göre işlemlerin tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir:

1-) KEP aracılığıyla yapılan bildirimlerde destek mevzuatlarında belirtilen evrak ibraz ve tamamlama süreleri esas alınacaktır. Evrak giriş tarihi, belgelerin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine aktarıldığı ve belgelere resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP aracılığıyla gönderilen bildirimlerin tarihi, evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.

2-) KEP aracılığıyla iletilen başvurularda, İmza Sirkülerinin yer almaması veya E-İmza kriterlerini sağlamayan bir belge tespit edilmesi halinde evrak giriş tarihi saklı kalmak kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınmadığı bilgisi başvuru sahibine iletilerek, tüm belgelerin mevzuatta yer alan eksik evrak tamamlama süresi içerisinde tekrar ibraz edilmesi talep edilecektir.

Bu çerçevede, uygulamayı özetleyen ve duyurularda kullanılabilecek bir sunum Bakanlığımızın web portalına eklenmiş olup ( www.ekonomi.gov.tr >Destekler > İhracat Destekleri ), aynı zamanda ekte sunulmaktadır. Devlet Destekleri başvuru sürecinde, KEP ve E-İmza konusunda ekte yer alan sunumun hassasiyetle ve önemle incelenmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: KEP ve E-imza Uygulamasına İlişkin Sunum