İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-35 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/97-656 Denizli, 21/03/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-35)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) İnternet Dolandırıcılığı

2) Gürcistan Zorunlu Trafik Sigortası

3) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

4) 2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri

5) Fas Gümrük ve Vergi Sorunları

6) İran'ın Dış Ticarette Yeni Uygulaması

7) İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi

8) Tunus Tarafınca Alınan Önlem

9) Sudan İthalat Yasakları

10) Fildişi Sahilleri Sevk Öncesi Uygulaması

 

1) İnternet Dolandırıcılığı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığından gelen, Bratislava Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda, İnternet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, firmalarımızın Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesinin bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.

 

2) Gürcistan Zorunlu Trafik Sigortası

Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gürcistan Hükümetinin aldığı bir karara istinaden 1 Mart 2018 tarihi itibariyle ülkeye giren araçlara zorunlu trafik sigortası uygulaması getirilmiş olduğu, araçların kendi ülkelerinde veya uluslararası geçerliliği olan bir sigortası bulunup bulunmadığına bakılmaksızın araç cinsine ve sigorta süresine bağlı olarak ekte belirtilen miktarlarda trafik sigortası ücreti ödeyecekleri bildirilmektedir.

Ek : Gürcistan Zorunlu Trafik Sigortası

 

3) Ozon tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ihracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)” kapsamındaki ürünlerin ihracatında gümrük beyannamelerinin birlik onayının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman ihracat Formu”nun da aranması suretiyle gerçekleştirilmesi, ayrıca İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından onaylanan ve tescili sonrasında kayıt altına alınan gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin ekte yer alan (EK.1) tablo formatına uygun olarak her ayın bitiminde Ekonomi Bakanlığına iletilmesi hususu Bakanlıklarınca talimatlandırılmıştır.

Ekonomi Bakanlığı'na 31/01/2018 tarihinde iletilen yazıda bahse konu ihracat formunu almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2016 ve 2017 yıllarında başvuru yapılmadığı bahisle Genel Sekreterlikler tarafından onaylanan ihracatlara ilişkin listenin anılan Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede;

- 2016 ve 2017 yıllarında Genel Sekreterliklerinizce onaylanan 2014/1 sayılı İhracat Tebliğ kapsamında ürünlerin ihracatına ilişkin bilgilerin, söz konusu ihracatlar sırasında ihracat formunun aranıp aranmadığının bilgisi ile birlikte ekte yer alan tablo formatına uygun olarak ivedilikle Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi,

- 2014/1 sayılı ihracat Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracatı aşamasında gümrük beyannamelerinin Genel Sekreterlikler tarafından onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu”nun aranması ile ayrıca genel sekreterliklerinizce onaylanan ve tescili sonrasında kayıt altına alınan gümrük beyannamelerine ilişkin (EK-2) de yer alan tablo formatına uygun olarak her ayın bitiminde Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ek : OTİM İhracatı

 

4) 2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 20. Maddesi ile 08.01.2018 tarih ve E.1553 sayılı Makam Oluru'na istinaden hazırlanan 2018 yılı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz'e ait çok girişli geçiş belgelerine ilişkin tahsis listesinin Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.kugm.gov.tr/) yayınlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri yukarıda anılan Yönergenin 20. Maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almaları gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu belgelerin sahipleri tarafından alınmaması halinde belge haklarının kaybolacağı ifade edilmektedir.

 

5) Fas Gümrük ve Vergi Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Fas tarafından 09 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için ülkemizden ithali gerçekleşen bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik ilave gümrük vergisi uygulaması getirildiğine değinilmekte,

Yazının devamında, Rabat Ticaret Müşavirliğimize firmalarımızca ülkemizden ürün ithalatı sırasında hesaplanan gümrük vergileri ile ilgili bazı şikayetlerin iletildiği, durumun Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı nezdinde Ticaret Müşavirliğimizce gündeme getirildiği; söz konusu Bakanlık tarafından vergilerin hesaplanması ile ilgili bir tereddüdün olması durumunda konunun takibinin yapılmasını teminen, ülkemiz firmalarının kendilerine bir dilekçe ekinde konuyu özetlemelerinin ve ithalat işlemlerine ilişkin referans dokümanları sunmalarının eterli olduğunun, herhangi bir yanlış uygulama olması halinde mağduriyetin düzeltileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, özellikle 09 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik ilave gümrük vergisi uygulaması ile ilgili sorun yaşayan firmalarımızın:

· Yaşadıkları sorunları, ekte iletişim bilgileri verilen Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresi Denetim Bölümüne doğrudan iletebilecekleri,

· Aynı zamanda Rabat Ticaret Müşavirliğimizi de mutlaka bilgilendirmelerinde fayda olduğu,

· Başvuru imkanları olmaması durumunda belgelerini Rabat Ticaret Müşavirliğimize ulaştırmaları halinde, adı geçen Faslı idareye Müşavirliğimiz tarafından belgelerin iletilerek dosya açılması ve takibinin yapılabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Ek : Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı İletişim Bilgileri

 

6) İran'ın Dış Ticarette Yeni Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla Tahran Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen; İran İslam Cumhuriyeti'nin 30.01.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı tebliği çerçevesinde, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye'den yapılacak ithalata yönelik para transferinin sadece banka sistemi üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama getirildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, İran'da ithalatçı firmaların "online” gerçekleştirdikleri sipariş kayıtlarında ödeme konusunda önlerinde banka sistemi üzerinden ödeme, ihracat karşılığı ödeme ve döviz büroları üzerinden yapılan olmak üzere üç seçenek bulunduğundan bahisle mezkur düzenleme ile döviz büroları üzerinden ödeme yapılması seçeneğinin 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle kaldırıldığı belirtilmektedir.

 

7) İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette "Menşe İspat Belgesi” kullanıldığı; bu belgenin kullanıldığı durumlarda "Menşe Şahadetnamesi” kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığı, ancak, Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan "Menşe Şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan "Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife imtiyazları tanındığının anlaşıldığı iletilmektedir. Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli ticaret imtiyazlarının sadece "Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceğinin belirtildiği, yapılan istişare sonucunda, İran İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağının bildirildiği, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatta bir örneği ekte yer alan "Menşe İspat Belgesi”nin düzenlenmesinin önemine dikkat çekildiği iletilmektedir.

Bu çerçevede, İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe Şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve "Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmekte olan "Menşe İspat Belgesinin” kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Ek : Menşe İspat Belgesi

 

8) Tunus Tarafınca Alınan Önlem

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33,34,40,48,61,62,63,64,72,76,84,85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90'1 oranında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılacağının öngörüldüğü,

Bakanlığımızdan konuyla ilgili alınan yeni bir yazıda ise, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan malumata göre, Tunus 2018 Gümrük Tarife Cetveli'nin Tunus Maliye Bakanlığı'nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlandığı bildirilmektedir.

Tunus Ticaret Müşavirliğimizin, Tarife Cetveli'nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer vergilere ilişkin 6'ncı sütununa dair açıklama notu ihracatçılarımızın vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı olarak ekte iletilmektedir.

Ek : Tunus Gümrük Tarife Cetveli 6. Sütunu

 

9) Sudan İthalat Yasakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sudan'da yürütülen ekonomik reform programı kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başladığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç), meyve suları, helva, balık, meyve ve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar, oyuncak, evcil kuşlar, canlı çiçek ve bitkiler, şemsiye, detarjan, sünger ve temizlik bezlerinin Sudan'a ithalatının anılan kararla geçici süreyle yasaklandığı belirtilmektedir.

Söz konusu ithalat yasağının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı bu aşamada belirtilmemiştir.

 

10) Fildişi Sahilleri Sevk Öncesi Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı aldıkları yazıya atfen, genellikle kendi imkanları ile ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasının bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Fildişi Sahili tarafından 16 Nisan 2018 (konşimento tarihi) tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan SÖİ kapsamında, ekli İngilizce listede yer alan ürünler için uygunluk belgesi ( certificate of conformity-CoC) alma zorunluluğu getirilmiş olduğu, anılan listenin edinildiği Bureau Veritas ile birlikte Cotecna, İntertek ve SGS şirketleri yetkili kuruluş olarak görevlendirildiği bildirilmektedir.

Ek : Ürün Listesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter