İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-14 2017/16 Sayılı Genelgenin Uygulanması

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/20-227                                                   Denizli, 31/01/2018
Konu: 2017/16 Sayılı Genelgenin Uygulanması

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-14)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı” kapsamında, 16/05/2017 tarihinden itibaren, daha önce onay memurunca gerçekleştirilen beyannamenin kabulü, imzalanması ve mühürlenmesi işlemlerine son verilmesinin uygulamada yarattığı sorun karşısında, konu, Bakanlıklarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gündeme getirildiği ve 30/11/2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile gümrük idarelerince onay imzalı ve mühürlü beyannamelerin verilmesi hususunun tekrar karara bağlandığı,

Ancak, muhtelif başvurularda, 2017/16 sayılı Genelgenin uygulanmasında birtakım sıkıntılar yaşandığı, bazı gümrük idarelerinde tescil ve onay işlemlerinin birleştirilmesi gerekçe gösterilerek beyannameye mühür vurulması ve imza atılması taleplerinin reddedildiği, bazı gümrük idarelerinde ise Genelgenin uygulanmasından imtina edildiği ya da Genelgeye aykırı işlem yapılarak şekil şartlarına uyulmadığının belirtildiği ve mezkur sorunların, çözümlenmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirildiği,

Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantılı gümrük idarelerini muhatap yazısında, 2017/16 sayılı Genelge'ye uygun şekilde işlem yapılması hususunun talimatlandırıldığı; bahse konu talimat uyarınca, ihracatçılarımızın, gümrük idarelerine, 2017/16 sayılı ekte yer alan Genelgeyi ibraz ederek, mühürlü ve imzalı gümrük beyannamesi örneğini temin etmelerinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : 2017/16 Sayılı Genelge