İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-11 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/67-151                                                   Denizli, 25/01/2018
Konu: 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018-11)

Sayın Üyemiz,

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 22.01.2018 tarihli ve 115 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Bağımsız örgütler dışında alanında uluslararası kabul görmüş kurum kuruluşlar da Akreditasyon Kuruluşu olarak kabul edilebilecektir.

2- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

4- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

5- KTZ (Küresel Tedarik Zinciri) destek kapsamında olan Yurtdışı Ofis Depo Harcamaları aynı desteğin 2010/6 Sayılı Tebliğ ile de verilmesi nedeniyle kapsam dışına çıkarılmıştır.

6- KTZ projesi onaylandıktan sonra bir defaya mahsus revize imkânı getirilmiştir.

7- KTZ projelerinde Makine, Ekipman ve Donanım giderlerinin sadece mal bedeli desteklenecek olup teçhizatın nakliye ve kurulum giderleri destek kapsamı dışındadır.

8- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Karar ve Karar'a ait güncel Uygulama Usul ve Esaslara tamamına https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-253220 web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan Genelge ve değişiklik tablosu da ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi  rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

1) Değişiklik Genelgesi (4 Sayfa)

2) Değişiklik Tablosu (11 Sayfa)