İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-101 Pazara Giriş Belge ve Test - Analiz Rapor Destekleri Hk. (ÖNEMLİDİR)

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10214-10433                                                 Denizli, 26/10/2018
Konu : Pazara Giriş Belge ve Test - Analiz Rapor Destekleri Hk. (ÖNEMLİDİR)

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 101)

Sayın Üyemiz,

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 18.10.2018 tarihli ve 4177 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için fatura, ödeme belgesi ile sözleşme veya fiyat listesi ibrazı şartı kaldırılmış, bunun yerine aşağıda bir örneği bulunan İcmal Tablosunun Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya belirlenecek akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmesi kaydıyla ibrazı yeterli görülecektir.

2- Tarım analiz raporlarında rapor ile sağlık/güvenlik sertifikasının eşleştirilmesi uygulamasına devam edilmekle birlikte ön analiz gibi pazara girişte avantaj sağlayan tarım analiz raporlarının sağlık/güvenlik sertifikası ile eşleşme zorunluluğu kaldırılmıştır.

3- Daha önce yurtdışında düzenlenen fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, çek vb. belgelerin düzenlendiği ülke yerine belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Ticaret Ataşesi onayına sunulmasının farklı ülkelerde düzenlenen belgeler için sorun olması nedeniyle artık belgenin alındığı ülkede bulunan Ticaret Ataşesi onayına sunulması uygulamasına geçilmiştir.

4- Son olarak, ihdas edilen geçici maddeye göre firmalarımız işbu değişikliklerden önce alınmış belge ve raporlar için, ayrıca henüz sonuçlandırılmamış başvuruları için değişikliklerin kendi lehlerine olan hükümlerinin uygulanmasını talep edebileceklerdir.

Güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ekli evraka https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar linkinden ulaşılabilir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : İcmal Tablosu Örneği (1 Sayfa)