İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-09 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/11-95                                                   Denizli, 16/01/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-09)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Tebliğ Taslağı (İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği Uygulama Tebliği)

3) Türkiye - Moldova STA'sının Kapsamının Genişletilmesi

4) Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergileri

5) Irak Yeni Gümrük Vergileri

6) Fas STA 17 Madde Değişikliği Uygulama Başlangıç Tarihi

7) Ürdün Yatırım Fırsatları

8) Mali Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Politikası

9) Seramik Ürünleri - Akredite Laboratuvarları

10) Katar, Doha Ticaret Heyeti

11) Libya Konferansı

12) OECD Tekstil Sektöründe Sorumlu İş İdaresi Forumu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin 04.01.2018 tarihli yazısı ekte sunulmuştur.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği Yazısı

 

2) Tebliğ Taslağı (İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği Uygulama Tebliği)

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği Uygulama Tebliği” tasarısının ek'teki şekilde yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu tebliğ tasarısına ilişkin görüşlerinin ek'teki formata uygun şekilde doldurularak en geç 19/01/2018 tarihine kadar akguls@ekonomi.gov.tr ve gencerg@ekonomi.gov.tr adreslerine iletilmesi beklenmektedir.

Ek : 1 - Tebliğ Tasarısı 2 - Görüş Formu

 

3) Türkiye - Moldova STA'sının Kapsamının Genişletilmesi

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; ülkemiz ile Moldova arasında 01 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın kapsamının hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik olarak Bakanlar seviyesinde sağlanan siyasi mutabakat doğrultusunda anılan ülkeyle konuya ilişkin fizibilite çalışmalarına başlandığı ve söz konusu çalışmalar kapsamında, iki ülkenin ticari ve ekonomik iklimleri, hizmet sektörlerinde temel düzenlemeleri ile pazara giriş ve ulusal muamele bakımından mevcut kısıtlamalarını içeren; ilaveten iş kurma hakkı ve gerçek kişilerin geçici hareketliliğine ilişkin bilgiler ile hizmet ticaretinin STA kapsamında ele alınmasının olası sonuçları ve önerilere yer verilecek bir ortak raporun hazırlanmasının öngörüldüğünden bahisle,

Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde yürütülen hizmet ticareti müzakerelerinde, tarafların yatay konularda ve sektörler özelinde sınır ötesi hizmet sunumu, iş kurma ve gerçek kişi hizmet sunucularının hareketliliği konularındaki mevzuat ve kısıtlarının kayıt altına alınmakta olduğu; böylece ülkelerin hizmet sunucularına karşılıklı olarak daha şeffaf ve öngörülebilir bir hizmetler pazarında faaliyet gösterme imkânı tanınmakta olduğu; müzakerelerin seyrine göre zaman zaman da ilave pazara giriş imkânları elde edilebildiği; STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerinde ele alınan hususlara ilişkin daha detaylı bilgileri içeren ek'li bilgi notu iletilerek,

Söz konusu fizibilite çalışmasında faydalanılmak üzere, iki ülkenin hizmet sektörlerinin görünümüyle ilgili olarak yapılan çalışmalara ilaveten, STA'nın kapsamının genişletilmesi ile birlikte hizmet sektörlerinde ilave açılım sağlanabileceği düşünülen alanlar ve işbirliğinin geliştirilebileceği sektörlerin belirlenmesi ve ayrıca hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaşlarımız ve firmalarımızın hâlihazırda karşılaştıkları sorunların tespit edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede; yukarıda maruz hususlara ilişkin değerlendirmeler ile Moldova ile hizmet ticareti müzakerelerine başlanması durumunda gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç 17 Ocak 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar TİM'e kemalbatuhanyazici@tim.org.tr e-posta adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

Ek : 1 - STA'lar Kapsamında Hizmet Ticareti Müzakereleri Bilgi Notu  2 - Form

 

4) Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergileri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Cezayir'de 01 Ocak 2018 itibariyle bir kısım ürünlere ithalat yasağı (Ek-1) getirilirken bir kısım ürünlerin de (Ek-2) gümrük vergilerinin yükseltildiği bildirilmektedir.

Ek : 1 - Cezayir 2018 Yılı Yasaklanan Ürünler Listesi  2 - Cezayir Gümrük Vergileri Yükseltilen Ürünler Listesi

 

5) Irak Yeni Gümrük Vergileri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Irak Bakanlar Kurulu'nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0'la %100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu; vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği,

Vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden, bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10'a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla eşyanın vergisinin ise %30'a indirildiği ve konuya ilişkin hazırlanan Ek'li karşılaştırma tablosunun iletildiği,

IKBY-Irak Kürk Bölgesel Yönetimi ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak'a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı'nda IKBY'nin tarifesinin, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda ise Merkezi Irak'ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği; sorunun çözümünü teminen Ekonomi Bakanlığınca girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.

Ek : Yeni Gümrük Tarife Cetveli

 

6) Fas STA 17 Madde Değişikliği Uygulama Başlangıç Tarihi

Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla; Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde, 04.01.2018 tarihinde yayımlanan ve ülkemizi ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17. maddesi hükümleri çerçevesinde bir kısım tekstil ve hazır giyim sektörü ürünlerinde "Geçici Uyum Önlemleri” alınmasını konu alan kamuoyu duyurusu hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın 29 Aralık 2017 tarih 44-18 sayılı ortak kararına atıf yapılarak 08.01.2018 tarihli ve 5751/211 sayılı Sirkülerin yayımlandığı bildirilmektedir.

Ekte yer alan söz konusu Sirkülerde özetle, ülkemizden ithalatı gerçekleşen ve Sirküler ekli listede yer alan nihai tekstil ve hazır giyim ürünleri için ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranının %90'ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemlerin ise 09 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir.

Ek : Fransızca Sirküler

 

7) Ürdün Yatırım Fırsatları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazı ekinde yer alan, Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden iletilen, Ürdün'de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin "Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" dokümanları ekte sunulmaktadır.

Ek : Ürdün Yatırım Fırsatları

 

8) Mali Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Politikası

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Mali Cumhuriyeti'nde yatırımların teşvikini amaçlayan ulusal bir politikanın benimsendiği, bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan bir dizi eylem doğrultusunda uluslararası yatırımcılara yönelik olarak Fransızca, İngilizce, Arapça ve Çince dillerinde aşağıdaki araçların oluşturulduğu,

-Mali ekonomisini taşıyıcı nitelikteki sektörlere ilişkin tanıtım fişleri;

-En kârlı sektörlere ilişkin broşürler;

-Mali'de yatırımlara ilişkin mevzuatın özeti;

-Mali'de şirket kurulabilmesi için gerekli belgelerin listesi.

Söz konusu araçların elektronik ortamda firmalarımızca temin edilebilmesinin mümkün olduğu ve isteyen firmalarımızın contact@apimali.gov.ml e-posta adresi ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir.

 

9) Seramik Ürünleri - Akredite Laboratuvarları

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından Malezya'ya yapılacak gıda ürünlerinde kullanılacak seramik eşya ihracatında analiz belgesi istendiği ve bu konuda akredite edilmiş kuruluş bilgilerinin talep edildiğinden bahisle, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden Ek'li listenin temin edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Malezya'ya yapılacak gıda ürünlerinde kullanılacak seramik eşya ihracatında söz konusu listede bulunan laboratuvarlardan alınacak analiz raporu gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Akredite Laboratuvar Listesi

 

10) Katar, Doha Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 19-22 Şubat 2018 tarihleri arasında Katar Devleti'nin başkenti Doha'ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, Doha şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Katar iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; seracılık malzemeleri, yapı malzemeleri, alçıpan levha, boyalar, yol uyarı levhaları, inşaat malzemeleri, otomotiv yedek parçaları, madeni yağlar, sokak lambaları, iletişimde kullanılan kablolar, fiber optik kablolar, güç kabloları, yangına dayanıklı kablolar, paratonerler, kesintisiz güç üniteleri, merkezi batarya sistemleri, aydınlatma aygıtları, amplifikatörler, kapalı devre güvenlik sistemleri, havalandırma sistemleri, santrifüj ve ev tipi pompalar, yangın pompaları, yangın hortumu makaraları, transformatörler, orta gerilimli elektrik panelleri, baralar ve bara sistemleri, elektrikli su ısıtıcıları, plastikten boru bağlantı sistemleri, genel gıda, bakliyat, meyve suları, kişisel bakım ürünleri, çocuk bezleri, mutfak eşyaları, genel süpermarket ürünleri, sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinden oluşacak heyete katılmak isteyen firmalarımızın en geç 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2CERSRX adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.500-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu bestecoskuner@tim.org.tr ve yigiteser@tim.org.tr adreslerine e-posta ile göndermeleri gerektiği (Tel: 02124540096 - 02124540385); katılımın ödeme dekontları ulaştıktan sonra kesinleşeceği söz konusu etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmadığı,

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru formlarının eksiksiz doldurulmaları ve ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Programı

 

11) Libya Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde, ülkemizden ve Libya'dan üst düzey hükümet yetkililerinin iştirak edecekleri bir "Libya Konferansı” etkinliğinin düzenlenmesinin öngörüldüğünden bahisle, söz konusu etkinlik çerçevesinde, firmalarımızın Libya'ya yönelik ihracatlarında yaşadıkları somut sorunlar da karşı makamlarla paylaşılacağından, bu sorunların çözümü için çalışmaların yürütülmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; üyelerimizin Libya'ya yönelik ihracatlarında yaşadıkları somut sorunlar ve çözüm önerilerinin ek'li form vasıtasıyla en geç 01 Şubat 2018 Perşembe mesai bitimine kadar TİM'e kemalbatuhanyazici@tim.org.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Form

 

12) OECD Tekstil Sektöründe Sorumlu İş İdaresi Forumu

İTKİB - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde OECD'nin Paris'teki merkezinde "Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörlerinde Sorumlu İş İdaresi” (2018 OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector) başlıklı bir forum gerçekleştirileceği bildirilerek anılan foruma katılım öngörülmesi halinde katılımcıların belirtilen elektronik adresten http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm  (https://survey.oecd.org/Survey.aspx?s=700f0f94c0c04cb38fa86e72b6ac3eb4&source=public )kayıtlarının yaptırılması, olabilecek görüş ve gündem önerileri ile katılımcı bilgilerinin Koordinatör Birlik tarafından Bakanlığa iletilmesinin istendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili olabilecek görüş ve gündem önerileri ile katılımcı bilgilerinin Tekstil ve Hammaddeleri Sektöründe Koordinatör Birlik olarak İTKİB'e ( info@itkib.org.tr ) 17 Ocak 2018 tarihine kadar iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter