İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-28 Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/3-414                                                   Denizli, 08/03/2017

Konu:Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı. 

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2017-28)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız 03.03.2017 tarihli yazıda,

"25/02/2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya

-Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,

kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,

25/02/2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 25/02/2017 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat:2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 ve 21 inci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,

2005/2 sayılı "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 25/02/2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak ve Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 25'inci ve 49'uncu maddeleri ile İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11'inci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanması,

Ayrıca, mer'i "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin 21 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığımıza, mer'i "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ"in 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya, mer'i "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ”in 8 inci maddesi uyarınca en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi,

Öte yandan, konuya ilişkin olarak 15/01/2016 tarihli ve 22/07/2016 tarihli Bakanlık Makam Onayları çerçevesinde ek süre ile süresi uzatılmış belgelere de yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ek süre verilebilmesine olanak sağlanması, 31/12/2017 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmak üzere 25/02/2017 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter