İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-131 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/283-2770                                               Denizli, 22/12/2017

Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-131)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda aynen:

2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Kararın "Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, diğer hususlar meyanında, son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama anılan Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, mezkur Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak 2017 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı, bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlığımızca belirlenerek halihazırda hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.

Konuya ilişkin Bakanlığımıza vaki muhtelif müracaatlarda, 2017 yılında Bakanlığımızca belirlenen mal ihracatçısı hususi damgalı pasaport hakkı sahibi firmaların bu haklarının 2018 yılında devam edip etmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade olunmaktadır.

2017 yılında hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmaların söz konusu hakları 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak belirlendiğinden, bu haklarını 2017 yılı içerisinde kullanmaları Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, söz konusu haklarını kullanabilmelerini teminen en geç anılan yılın son iş günü olan 29/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Genel Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. Talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince tekemmül ettirilecek diğer işlemlerin ise bu tarih sonrasında da gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mezkur yılda hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde kullanılmayan pasaport haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün bulunmamakta olup, 2018 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2015, 2016 ve 2017 yılları resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak, Bakanlığımızca 2018 yılı içerisinde belirleneceği bildirilmektedir.”

Denilmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.