İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-127 DİR Kararı Değişikliği Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/19-2526                                                   Denizli, 29/11/2017

Konu: DİR Kararı Değişikliği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2017-127)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Zikredilen mevzuat değişikliği kapsamında;

• Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 15/8/2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgelerine ilişkin sınıf ayrımının kaldırılması üzerine, Dahilde İşleme Rejimi Kararının 6 ncı madde sin in ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede, önceki iki takvim yılı içerisinde (2018 yılı içerisinde yapılacak bir başvuru için 2016 ve 2017 yıllan) herhangi bir yıl asgari 25 milyon ABD Dolar ihracat yapan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi imalatçı firmalara iki yıl süresince%1 oranında, önceki iki takvim yılı itibariyle herhangi bir yıl 5 milyon ABD Doları (bu tutar dahil) ile 25 milyon ABD Doları arasında ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmalara iki yıl sür esince %5 oranında, diğer OKSB sahibi firmalara ise %10 oranında indirimli teminat uygulanacaktır.

• İşleme faaliyeti neticesinde ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu üründen kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken müeyyideye 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiş ve Karar'ın 20 nci maddesinin son cümlesi, 22 nci maddenin ikinci fıkrasına atıf yapacak şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik kapsamında, ikincil işlem görmüş ürün kaynaklı müeyyide uygulamaları ve hesaplamaları doğrudan yükümlülükleri yerine getirilmeyen ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden yapılacaktır.

• Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, her ne nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın tüm miktar aşımları, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemleri sonuçlanıncaya kadar revize edilebilecektir.

• Döviz kullanım oranının Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranlan geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan verginin tahsil edileceğin e iliş kin mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, Döviz Kullanım Oranının aşılması. halinde uygulanacak müeyyideye Kararın 22 nci maddesine eklenen dördüncü fıkrada yer

verilmiştir. Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranlan geçmesi halinde, belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak olup, firmaların müteakip ihlallerinde teminat oranı, ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacaktır.

• Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bentler yeniden teselsül ettirilerek, maddeye eklenen (g) bendi ile belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi halinde, bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonradan belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

• Karar'ın 22 nci maddesine eklenen dördüncü fıkra çerçevesinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda, düzenlenmiş ve düzenlenecek belgelere/izinlere yönelik, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak olup, firmaların mezkur fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oram, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacaktır.

• Kararın 23 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkra ile beyannamenin gerçeği yansıtmama durumunun sadece dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninde belirtilen ithal ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha düşük oran/adet/miktarda kullanılmasından kaynaklanması halinde, aynı maddenin birinci fıkrasının uygulanmayacağı hüküm altına alınmış, başka bir ifade ile böyle bir durumda topyekun beyanname taahhüt hesabından çıkarılmadan, ihracı gerçekleşmediği tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden verginin, Kararın 22 nci madde si çerçevesinde tahsil edilmesi sağlanmıştır. Söz konusu fıkranın uygulanabilmesi için, söz konusu miktar farkı nedeniyle işlem görmüş üründe bir farklılık meydana gelmemesi veya ürün farklılaşmakla birlikte, belge/izin şartlarının elverdiği revize işlemlerini müteakip bu ürünün de belge/izin kapsamına dahil edilebiliyor olması gerekmektedir.

Karar'a eklenen geçici 22 nci madde ile Kararın yayımlandığı 26/11/2017 tarihinden önce düzenlenen izin/belgeler hakkında değişikliklerin uygulanmasına yönelik hususlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, değişiklik öncesi mevzuat hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilen ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyen işlemler hakkında yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasını teminen gerekli işlemlerin tesis edilmesi hakkında Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na ilişkin Tebliğ ve Genelgeler, Karar değişikliği kapsamında yeniden düzenlenecek olup, söz konusu düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Karar ile bahse konu alt düzeydeki mevzuat maddeleri arasındaki farklılıklarda normlar hiyerarşisi gereği Dahilde İşleme Rejimi Karan hükümleri esas alınacaktır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter