İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-121 Ordino Ücreti

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/261-2400                                              Denizli, 17/11/2017

Konu: Ordino Ücreti 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-121)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 15.11.2017 tarihli ve 3753 sayılı yazıda; Dış Ticaret Haftası etkinlikleri kapsamında Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKCİ ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ'nin de bulunduğu bir toplantı esnasında TİM Başkanımız Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından dile getirilen talepler içerisinde nakliye acentelerinin ordino veya başka isimler altında tahsil ettikleri "evrak teslim ücreti” alınmasının kaldırılmasının yer aldığı ve Başbakanımız tarafından bu sorunu çözmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ'nin görevlendirildiği, Sayın Bakan tarafından konuya ilişkin olarak ilgili Bakanlıklar ile ortak çalışma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda, devamla; ihracatımızın ana ve yardımcı hammaddelerinin ithal edildiği düşünüldüğünde, söz konusu uygulamanın maliyet ve zaman kaybına yol açtığının görülmekte olduğu ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen uygulamanın kaldırılmasına yönelik TİM tarafından çalışmalarının devam ettirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda, ayrıca; Türk Ticaret Kanunu'nun 21 / 2 nci maddesinde "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır” hükmünün amir olduğu, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 (sekiz) günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığının bilindiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda; bu itibarla, olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile” yapılmasının önem arz etmekte olduğu, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etme hakkının firmaya ait olacağı, Gümrük Müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin fatura itiraz edilebilmekte olduğu ve düzenlenmiş olan faturanın iade edilebilmekte olduğu da belirtilmektedir.

Yazının devamında; Nakliye acentelerinin ana şirketin taşıma borcu ifasını yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş firmaları olduğu, bunun karşılığı taşıma organizasyonundan masraflarını aldıklarını ve uluslarası anlaşmalar doğrultusunda elinde bulundurdukları gümrükleme için gerekli vesaikleri talebi halinde alıcıya teslim etmekle yükümlü oldukları, bu kapsamda taşıyıcının;

- Alıcıya (gönderilene) yükün varış yerine ulaştığını bildirmek (ihbar) (Varşova / La Haye 13 / 2 hükmü, TSHK 114 / 2 md.)

- Türk Ticaret Kanunu'nun 860 / 2 maddesi gereği kendine verilmiş olan belgelerin kaybı veya yanlış kullanımından doğan zararların sorumluluğunu taşımak (CMR 11 / 2 ve TTK taşımacılık hükümlerinin alındığı Alman Ticaret Kanunu 413. md. gereği),

- Taşıma borcunun ifasını Türk Borçlar Kanunu'nun 66. maddesi gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu bildirilmektedir.

Yazıda son olarak; asılsız içerikli (ordino ve benzeri isimli içerik) sahte ve yanıltıcı isimler ile düzenlenmiş faturaların maliye düzenlemelerinin yanı sıra Türk Medeni Kanunu'nun 2, 3 ve 6 ıncı maddelerine aykırı olduğu, bu türden ödeme taleplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "dürüstlük kuralına aykırı davranışlar” başlıklı 55 inci maddesine (7 ve 8) de aykırı olduğu belirtilmekte ve söz konusu ödemelerin gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile” yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter