İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-01 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/5-13                                                   Denizli, 04/01/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 01)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Fildişi Sahili ve Süt Ürünleri İthalatçı Listesi

2) AB Mevzuat Değişiklikleri

3) Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun Kararı

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) Fas/Anti-Damping Soruşturması

6) Mısır Gümrük Tarifeleri

7) Mısır KDV Oranları

8) NY Now 2017 Fuarı

9) West Expo 2017

10) IFIA Japonya Fuarı

11) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

12) Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

13) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

 

1) Fildişi Sahili ve Süt Ürünleri İthalatçı Listesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Abidjan Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Fildişi Sahili'nde süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği bildirilmiş olup, ilgili sirküler ile firma listesinin bir örneği ekte sunulmuştur.

EK: Sirküler ve Firma Listesi

 

2) AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak; gümrük prosedürleri listesinin uyarlanması ve veri tanımlarının belirlenmesi ile ilgili AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine dair 417/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü ile 113/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2119/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Aralık 2016 tarihli ve L 329 sayılı nüshasında yayımlandığı, ayrıca, İhracatçı Kayıt (REX) Sistemi'ne başvuru tarihiyle ilgili olarak Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar (OCT) için sağlanan derogasyona dair 2016/2093/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, yayımlanmasını takip eden 20.gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2016 tarihli ve L 324 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

3) Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun Kararı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından gönderilen bir örneği ekli Nota'ya atıfla, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun 02/12/2016 tarihli ve 90/16 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, aflatoksin içerme riski taşıyan yiyecek ve hayvansal ürünler ithalatı için ilave kriterler getirildiği belirlenmek olup, söz konusu notada ayrıca, ülkemizden Bosna Hersek'e ihraç edilen ve ilave kriterler uygulanacak ürünler (fındık, antep fıstığı ve kuru incir ürünleri) ile gümrük tarife pozisyonları da yer almaktadır.

EK: Nota (2 Sayfa)

 

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikle ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden aldıkları 21.12.2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte sunulmuştur.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

5) Fas/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Meksika menşeli "Polivinil Klorür (PVC)” (3904.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 25/06/2015 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde, AB menşeli firmalar için %17,12- %48,20 oranları arasında değişen; Meksika menşeli firmalar için ise %41,89 oranında nihai önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip uygulamaya konulması öngörüldüğü, konuya ilişkin 15 Aralık 2016 tarihli kamuoyu duyurusuna http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/AVIS_24-16.pdf internet adresinde ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Fas'a ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

6) Mısır Gümrük Tarifeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla; ihracatçılarımızın, Mısırlı ithalatçılar tarafından, Türk menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında yanlış bilgilendirildiği ve bu durumun Mısırlı ithalatçıların fiyat pazarlığı hususunda ihracatçılarımızın aleyhine menfaat elde etmelerine neden olduğu bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 1 Mart 2007'de yürürlüğe giren Türkiye - Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokol I'de sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejim, farklı indirim takvimlerine tabi dört ayrı liste kapsamında düzenlendiği, İlgili Protokol uyarınca;

- Liste I ve Liste II kapsamındaki ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergileri halihazırda (sırasıyla 1 Ocak 2008 ve 1 Ocak 2014) sıfırlanmış olup,

- Liste III kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle sıfırlanması,

- Liste IV kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 itibariyle temel verginin %30'a indirilmesi ve kademeli olarak 2 Ocak 2020 tarihinde tamamen sıfırlanması öngörülmektedir.

Anılan STA'nın protokol II A'sında yer alan ülkemiz menşeli belirli tarım ürünlerinin Mısır'a ithalatında ise belirlenen kotalar dahilinde gümrük vergisi indirim veya muafiyeti uygulandığı,

Söz konusu STA'nın II. Maddesi uyarınca, STA ile tesis edilen müteakip indirimlerin uygulanacağı temel verginin, tarafların 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlükte olan (MFN) vergileri olduğu, ancak bu tarihten sonra, MFN bazlı tarife indirimi uygulanırsa, indirilmiş vergilerin yerini alacağı da hüküm altında alındığı, bahse konu STA metni ve ekleri Ekonomi Bakanlığı portalında yer almakta olduğu ifade edilmektedir.

 

7) Mısır KDV Oranları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Mısır'da şimdiye kadar uygulanmakta olan %10 oranındaki Satış vergisi yerine 07.09.2016'da Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2016/67 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının yürürlüğe girdiği ve bu kapsamda 2016-2017 mali yılın süresince (30.06.2017'ye kadar) %13; 2017-2018 mali yılından itibaren ise %14 seviyesinde genel KDV uygulanacağı ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar için (otobüs ve otomobiller hariç) KDV oranının %5 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Genel KDV oranında farklı oranlara tabi ürünler ile KDV'den muaf tutulan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

EK: Farklı KDV Oranını Tabi Ürünler ve KDV'den Muaf Ürünler Listesi

 

8) NY Now 2017 Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 5-8 Şubat 2017 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde gerçekleştirilecek olan "NY Now 2017” milli katılım organizasyonunu dair katılım bilgileri ve başvuru formu, ilgilenen üyelerimiz için ekte sunulmuştur.

Başvuru için: www.ito.org.tr

EK: Katılım Bilgileri ve Başvuru Formu

 

9) West Expo 2017

Ege İhracatçı Birlikleri'nden gelen bir yazıda, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında ABD'nin Anaheim kentinde düzenlenecek olan Naturel Ürünler Fuarı - Natura Products Expo West 2017 Fuarının Ege İhracatçı Birliklerince Türkiye milli katılım organize edileceği bildirilmektedir.

EK: Fuar Duyurusu

 

10) IFIA Japonya Fuarı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tokyo - Japonya'da düzenlenecek olan IFIA JAPAN 2017/Health Food Expo fuarına Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi planlandığı,

1996 yılından beri Tokyo'nun merkezi fuar alanı olan Tokyo Big Sight'da düzenlenmekte olan fuarı 2016 yılında toplamda 31.110 kişi ziyaret etmiş ve 314 firma katılım gerçekleştirdiği, Tarımsal ürün ihtiyacının büyük kısmını ithal eden Japonya gibi bir ülkenin, Türkiye gibi özel ürünleri de üretebilen bir ülke için büyük potansiyel taşıdığının düşünüldüğü,

IFIA Japan 2017/Health Food Expo Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından destek verilmesi durumunda, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı mili fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı,

Söz konusu fuara katılım bedeli; konstrüksiyon, nakliye hizmetleri dahil olmak üzere 930 ABD $ /m2 olarak belirlendiği, bu kapsamda stand katılım bedelinizin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak biletlerinin de %50'si teşvik kapsamında olacağı, diğer tarafta Japonya 2017 yılında 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer olmakta olup teşvik oranlarına 20 puan ilave edileceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda fuara katılmak isteyen üyelerimizin, başvuru formunu doldurarak OAİB Genel Sekreterliği oaib-pr@oaib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: Başvuru Formu

 

11) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekinde alınan, Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 02.01.2017 tarihli, 113 ve 114 sayılı yazılarının birer örneği ekte sunulmuştur.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (2 Sayfa)

 

12) Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden gelen bir yazıda, 07-11 Mart 2017 tarihleri arasında Yeni Delhi/HİNDİSTAN'da düzenlenecek olan "32. AAHAR 2017-The International Food & Hospitality Fair” fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği organizasyonunda 05-10 Mart 2017 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlandığı,

Söz konusu Ticaret heyeti programı katılım payı; Tek kişi / 4.500 USD ($); aynı firmadan İkinci kişi / 3.500 USD ($) olup, katılım payına; İstanbul-Yeni Delhi-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), Öğle ve Akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dâhil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacağı,

Adı geçen heyet "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek ve katılımcı firmaların ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden, Hindistan'ın 2017 hedef ülke olmasından dolayı, %10 ilave destek oranıyla %60'a yakın devlet desteğinden faydalanabileceği,

Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda detayları verilen İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 16 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurup, İİB Genel Sekreterliği 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Banka Bilgileri:

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (USD Hesabı)

VAKIFBANK Şirinevler Şubesi

IBAN NO: TR840001500158048012768400

Bilgi için irtibat:


Erdal Başar, Tel: 0212 454 05 48, e-mail: kurumeyve@iib.org.tr

Zühal Duman, Tel: 0212 454 07 63

EK 1: Taslak Heyet Programı (1 Sayfa)

EK 2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 Sayfa)

EK 3: Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

 

13) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasal ların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan

yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten98.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.